Descendants of Thomas Nielsen Ferslev and Karen Thomasdatter

Ninth Generation

(Continued)


2101. Christian Thorning Engelstoft (Ingeborg Marie Engelstoft , Elenora Hedevig Lillelund , Ingeborg Kirstine Pedersdatter Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 7 Oct 1805 in Næsborg, Aalborg, Denmark. He was christened on 8 Oct 1805 in Næsborg, Aalborg, Denmark. He died on 25 Jan 1889 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark. He was buried on 1 Feb 1889 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark.

København, København (Staden), Snarens Kvarter, Snarens Kvarter København, Rådhusstræde No 46 Anden Sal, 1, FT-1845, C3102
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Thorning Engelstoft 40 Gift Profesor og Universetlektor Nordborg Sogn Aalborg Amt
Louise Engelstoft født Holm 28 Gift Hans Kone Ulbøj Swømden Sogn Ribe Amt
Ingeborg Marie Engelstoft 6 Ugift Deres Børn Kjøbenhavn
Laurids Thorning Engelstoft 5 Ugift Deres Børn Kjøbenhavn
Frands Daniel Thorning Engelstoft 1 Ugift Deres Børn Kjøbenhavn
Johanne Elisabeth Nygaard 27 Ugift Huusfaderens Halvsøster Norborg Aalborg Amt
Bodil Jensdatter 24 Ugift Tjenestepige KIldebrønd Kjøbenhavns Amt
Ane Kirstine Hansdatter 23 Gift Amme Bøinskov Sogn Præstø Amt
Peter Salomonsen Haugaard 43 Ugift Løjnant Mos Sogn Ringkøbing Amt
Frederik Schim 28 Ugift Cand jur. og Mag.art KIøbenhavn
Frederik Gottschalck Knuth 27 Ugift Greve og Cand: jur, Kjøbenhavn

København, København (Staden), Vester Kvarter, Vester Kvarter II, Filosofgangen 249, 1ste sal, 1760, FT-1850, C1886
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Thorning Engelstoft 45 Gift professor wed Uniwersitet Næsborg ?? i Jylland
Louise Holm 33 Gift hans kone Brøndum Sogn i Jylland
Johanne Eleonora Nyegaard 32 Ugift mandens söster Næsborg i Jylland
Ingeborg Marie Engelstoft 11 Ugift börn af prof. Engeltoft Kjöbenhavn
Laurids Thorning Engelstoft 10 Ugift börn af prof. Engeltoft Do.
Frandt Daniel Engelstoft 6 Ugift börn af prof. Engeltoft Do.
Johanne Eleonora Engelstoft 3 Ugift börn af prof. Engeltoft Do.
Lovise Augusta Frederike Nielsen 33 Ugift tjenestepiger Do.
Thora Dorthea Torp 16 Ugift tjenestepiger Do.
Gotthelp Borup 44 Enkemand logerende, billedhugger ?? wed Kgl. Kunst academie Do

Odense, Odense, Odense Købstad, Odense Kjøbstad, Claregade, Bispegaarden, ??, 1, FT-1860, B0289
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Thorning Engelstoft 55 Gift huusfader, biskop over Fyens Stift, dr. theol. Nordborg, Aalborg Amt
Louise Engelstoft født Holm 43 Gift huusmoder Brøndum, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Marie Engelstoft 21 Ugift deres datter Kjøbenhavn
Laurids Thorning Engelstoft 20 Ugift deres søn, deres børn ligel. [Kjøbenhavn]
Frands Daniel Thorning Engelstoft 16 Ugift ligesaa [deres søn], deres børn ligel. [Kjøbenhavn]
Johanne Eleonora Engelstoft 13 Ugift deres børn ligel. [Kjøbenhavn]
Peder Thorning Engelstoft 10 Ugift deres børn ligel. [Kjøbenhavn]
Frederikke Engelstoft 6 Ugift deres børn Odense
Caroline Engelstoft 6 Ugift deres børn ligesaa [Odense]
Christen Thorning Engelstoft 1 Ugift deres børn ligesaa [Odense]
Niels Erik Hofmann (Bang) 16 Ugift skolediscipel Odense
Sophie Charlotte Nicoline Bagger 17 Ugift her i besøg Tanderup, Odense Amt
Karen Marie Brandt 22 Ugift tjenestetyende Ullerslev, Svendborg Amt
Mariane Margrethe Bender 28 Ugift tjenestetyende Hillerslev sogn, Svendborg Amt
Ane Nielsen 25 Ugift tjenestetyende Broby, Odense Amt
Peder Nielsen 25 Ugift tjenestetyende Dalum sogn, Odense Amt

Odense, Odense, Odense Købstad, Odense Kjøbstad, Claregade 19, hovedbygning, 352, FT-1880, B0082
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Thorning Engelstoft 74 Gift huusfader, biskop, dr. theol. Næsborg i Jylland, Sleth??, Aalborg Amt
Johanne Eleonora 32 Ugift datter af huusfaderen Kiøbenhavn
Carl Emil Suhr 18 Ugift pensionair, landvæsenselev, forsøres af sin moder i Nyborg Nyborg
Ingeborg Kirstine Jeppesen 31 Ugift tjenestepige Ubberud, Odense Herred
Andrea Frandsine Marentine Henriette Midskov 24 Ugift tjenestepige Odense
Jens Peter Nielsen 36 Ugift tjenestekarl Davinde, Aasum Herred, Odense Amt
Camilla Ludovisa Clement 32 Ugift gjæst, hjemme hos sin fader Erholm i Rørup sogn
Louise Engelstoft født Holm 62 Gift huusmoderen, biskippens hustru Brøndum, Ribe Amt
Peder Thorning Engelstoft 29 Ugift søn og ammanuensis hos biskippen Kjøbenhavn
Laurids Christian Langkilde 12 Ugift skoleelev, pensionair Julskov, Kullerup sogn


.

Christian Thorning Engelstoft (8. august 1805 - 25. januar 1889  var en dansk biskop  over Fyens Stift, kultusminister  og historiker.
Indholdsfortegnelse [skjul]  1 Opvækst og uddannelse  2 Akademisk karriere  3 Biskop og politiker  4 Kilder  5 Eksterne henvisninger
[Opvækst og uddannelse
Han blev født i Næsborg i Viborg Stift , hvor hans fader, Niels Lassen Thorning, var præst. Moderen hed Ingeborg Marie født Engelstoft. Da Faderen døde tidlig (1813), tog morbroderen, professor Laurids Engelstoft  i København , og hans fortræffelige hustru, der selv ingen børn havde, den 10-årige Christian Thorning til sig som deres barn, gav ham deres navn og deres fulde kærlighed. Herved åbnedes der en lys fremtid for det faderløse barn. I sine nye forældres hjem fandt han de heldigste betingelser for udvikling af de fortrinlige evner, hvormed han var udrustet. Sammen med Frederik Christian Holsten (død som stiftamtmand i Lolland-Falsters Stift  nød han privat undervisning, særlig af den fortrinlige lærer Jacob Brøgger Daugaard (død som biskop i Ribe ), indtil han 1822  blev student med udmærkelse, hvilket resultat han også opnåede ved de senere af ham aflagte prøver.
Påvirket af Jacob Peter Mynsters  prædiken og præstegårdslivet hos provst F.D. Mellerup i Greve, hvor Engelstoft i en lang årrække tilbragte sine ferier, var det hans agt at blive præst, hvorfor han studerede teologi  og i januar 1827  tog attestats. Han begyndte nu at manuducere teologiske studenter, mens han selv med flid deltog i øvelserne i Pastoralseminariet  under stiftsprovst Henrik Georg Clausens  vejledning samt fortsatte sine egne studier. 1828  vandt han Københavns Universitets  prismedalje for besvarelsen af den teologiske opgave angående det kaldæiske folk . Nærmest i den hensigt at erhverve sig adkomst til et rejsestipendium tog han 1832  den teologiske licentiatgrad  ved forsvar af en latinsk  afhandling om det jødiske folks historie, hvori han havde sammenstillet de bibelske  beretninger med de fremmede og profane bidrag til dette emnes oplysning.
Akademisk karriere
Han kom dog ikke til at rejse; derimod begyndte han at holde forelæsninger ved Universitetet over den naturlige teologi, og da han havde sejret i en akademisk konkurrence med Peter Tetens Hald og Johannes Ferdinand Fenger , blev han "imod Forhaabning, om ikke imod sin Vilje," 1833 beskikket til lektor og året efter til ekstraordinær professor i teologi ved Universitetet.
Engelstofts hovedfag blev kirkehistorie , som han i en række år foredrog med grundighed og skarpsindighed. Hans skribentvirksomhed kom især til at dreje sig om den danske kirkehistorie, særlig i reformationens tidsalder. Imidlertid blev han 1834 desuden bibliotekar ved Kommunitetets (senere bortsolgte) bogsamling. I anledning af reformationsfesten 1836 forsvarede han sin afhandling for den teologiske doktorgrad : Reformantes et catholici tempore, qvo sacra emendata sunt, concertantes. 1837 begyndte han med sin kollega Carl Emil Scharling på udgivelsen af Theologisk Tidsskrift, der fortsattes gennem en lang årrække (til 1861 ), og hvortil han leverede flere afhandlinger, især vedrørende den danske kirkes historie.
Samme år blev Engelstoft medlem af en kommission, der skulle revidere den gængse oversættelse af det gamle Testamente . Kommissionen, der ophævedes 1850 , nåede dog ikke til ende med sagen. 1838 blev han sekretær i Bibelselskabet for Danmark. I anledning af ritualforhandlingerne udgav han 1840 Liturgiens eller Alterbogens og Kirkeritualets Historie i Danmark, en lærd og med rette påskønnet undersøgelse.
De små kår, som en ekstraordinær professor havde, bragte Engelstoft til flere gange at søge præstekald, som han dog ikke fik. Endelig blev han 1845 professor ordinarius og medlem af Konsistorium ; 1847 inspektor ved Universitetskvæsturen og samme år medlem af Videnskabernes Selskab . Han var 1847-48 universitetets rektor og kom som sådan til at holde en akademisk mindetale over Christian 8. , der godtgør hans begavelse som festtaler, ligesom den også viser, at han stod den liberale retning nær, der i 1848 kom til Styret. I 2. bind af Nyt historisk Tidsskrift , som udkom 1848, publicerede Engelstoft sin fortjenstlige afhandling Paulus Eliæ, en biografisk Skildring fra den danske Reformationstid. Han var siden 1843 (til 1852 ) medlem af bestyrelsen i den historiske Forening (fra 1850 dens formand) og blev 1850 valgt til medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie . Samme år overdroges det ham at foredrage kirkeretten i Pastoralseminariet, hvorved han foranledigedes til 1851 at besørge en revideret udgave af Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinges Grundrids af den danske Kirkeret.
[redigér ] Biskop og politiker

C.T. Engelstoft
Efter at have tilbagelagt en 18-årig akademisk lærerbane kaldtes Engelstoft 16. november 1851 til biskop i Fyns Stift og blev, efter forud at være ordineret til præst, bispeviet fastelavnssøndag 1852 af biskop Mynster. 1854 var han medlem af «Kirkekommissionen»; dekoreredes 1859 med Kommandørkorset og 1882 med Storkorset af Danebrog. Var i de første 2-3 måneder af året 1864 minister for Kirke- og Undervisningsvæsen i det skæbnesvangre Monradske Ministerium , men opgav på grund af sygdom stillingen og vendte tilbage til sit bispeembede.
Engelstoft har som biskop været formand for Fyns Stifts litterære Selskab, til hvis historisk-topografiske samlinger han har ydet forskellige bidrag, særlig en afhandling om Odense bys historie, der 1878 -80 udkom i en ny og meget forøget, særlig udgave.
Af hans andensteds publicerede afhandlinger kan nævnes: Om Gejstligheden som Rigsstand i Danmark efter Reformationen. Odense Bys Sognehistorie; Om den danske Adelsslægt Brockenhuus (alle i Historisk Tidsskrift); Kirkeordinansens Historie (i Kirkehistoriske Samlinger).
Engelstoft, der af ydre skikkelse var usædvanlig lille og spinkel, bevarede indtil sin høje ader meget bevægelighed og åndslivlighed. Da han 1877 fejrede sit 25 års jubilæum som biskop, overrakte stiftets provster ham "paa den samlede Gejstlighed Vegne et Legat paa 3000 Kr. for fynske Præstedøtre som synligt Vidnesbyrd om Højagtelse og Hengivenhed".
Han døde 1889, over 83 år gammel.
22. december 1837 havde han ægtet Lovise Holm, plejedatter af præsten Høhne i Ikast .
[redigér ] Kilder
C.T. Engelstoft, Odense Byes Historie, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1978. ISBN 87-7500-706-1 .
Mynster, Den christne Kirkes Stiftelse, s. v ff.
Thomas Hansen Erslew , Almindeligt Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 .
Elvins, Danmarks Præstehistorie 1869-94, s. 6 f.
Taler ved Biskop C. T. Engelstofts Jordefærd.
Samlinger til Fyens Historie og Topografi, X, 359 ff.

Christian married Lovise Holm on 22 Dec 1837 in Vor Frue, København, København, Denmark. Lovise was born in 1817 in Ulbøj Swømden, Ribe, Denmark. She died before 1885.

plejedatter af præsten Høhne i Ikast

They had the following children.

+ 3393 F i Ingeborg Marie Engelstoft was born on 1 Oct 1839. She died on 28 May 1902.
+ 3394 M ii Laurids Thorning Engelstoft was born in 1840.
+ 3395 M iii Frands Daniel Thorning Engelstoft was born on 4 Jul 1844. He died on 12 Apr 1914.
  3396 F iv Johanne Eleonora Engelstoft was born on 18 May 1847 in København, København, Denmark. She was christened on 11 Jul 1847 in København, København, Denmark.

unmarried in 1901, living in Odense
+ 3397 M v Peder Thorning Engelstoft was born on 22 Jul 1850.
  3398 F vi Frederikke Engelstoft was born on 29 Apr 1854 in Odense, Odense, Denmark. She was christened on 2 Jul 1854 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark.
  3399 F vii Caroline Engelstoft was born on 29 Apr 1854 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark. She was christened on 2 Jul 1854 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark.
  3400 F viii Christiane Engelstoft was born on 29 Apr 1854 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark. She was christened on 2 Jul 1854 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark. She died on 10 Jul 1858.
  3401 M ix Christen Thorning Engelstoft was born on 6 Feb 1859 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark. He was christened on 15 May 1859 in Sanct Knuds, Odense, Odense, Denmark.
+ 3402 M x Ludvig Christian Engelstoft was born on 30 Oct 1860. He died on 22 Oct 1937.

2106. Vilhelmine Nicoline Anchersdatter Kaalund (Erasmine Lillelund , Mads Thomsen Lillelund , Ingeborg Kirstine Pedersdatter Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1814 in Lomborg, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 5 Aug 1814 in Lomborg, Ringkøbing, Denmark. She died on 1 Jan 1887 in Rom, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 11 Jan 1887 in Rom, Ringkøbing, Denmark.

Vilhelmine married Jens Christian Jensen Strand on 19 Feb 1832 in Hove, Ringkøbing, Denmark. The marriage ended in divorce. Jens was born in of Vandborg, , Denmark.

Vilhelmine also married Niels Christian Graversen on 25 May 1839 in , , Denmark. Niels was born on 7 Jul 1817 in Vandborg, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 10 Aug 1817 in Vandborg, Ringkøbing, Denmark. He died on 25 Jan 1890 in Rom, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 2 Feb 1890 in Rom, Ringkøbing, Denmark.

Ringkøbing, Vandfuld, Vandborg, , En Gaard, 41, FT-1840, C2515
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Gravers Christensen 68 Gift Gaardbruger
Maren Nielsdatter 61 Gift hans Kone
Niels Chr. Graversen 23 Gift deres Søn, hans Kone opholder sig i Hou Sogn
Kirsten Maria Graversdatter 33 Ugift deres Datter
Christine Graversdatter 28 Ugift deres Datter
Else Maria Graversdatter 18 Ugift deres Datter

ringkoebing, Vandfuld, Hove, , Store Høiland, en gaard, 67 [F1], FT-1845, A0263
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christian Gravesen 28 Gift Gaardmand Wandborg [sogn], Ringkjøbing amt
Nicoline Ankersen 31 Gift hans kone, Gjordemoder Lomborg [sogn], Ringkjøbing amt
Marie Nielsen 4 Ugift deres barn Tørring [sogn], Ringkjøbing amt
Rasmine Nielsen 2 Ugift deres barn Tørring [sogn], Ringkjøbing amt
Marie Nielsen 65 Enke Aftægtskone Lyngs, Thisted amt

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, Hove, Høiland, en Gaard, 57, FT-1850, B2498
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christian Graversen 33 Gift huusfader Vandborg Sogn, Ringk. Amt
Wilhelmine Nicoline Ankersdatter 36 Gift hans Kone, const. Jordemoder Lomborg Sogn, Ringk. Amt
Marie Nielsen                 9 Ugift deres Datter Tørring Sogn, Ringk. Amt
Rasmine Nielsen                 7 Ugift deres Datter Tørring Sogn, Ringk. Amt
Graversine Nielsen 4 Ugift deres Datter Her i Sognet
Gravers Nielsen                2 Ugift Deres Søn Her i Sognet
Maren Nielsdatter 71 Enke husfaderens Moder, der af ham forsørges. Lyngs Sogn, Thisted Amt
Christine Graversdatter 37 Ugift hendes Datter, Skrædder Vandborg Sogn, Ringk. Amt
Else Marie Graversdatter 28 Ugift hendes Datter, Skrædder Vandborg Sogn, Ringk. Amt

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, Høiland, En gaard, 67, FT-1855, D4143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christian Graversen 38 Gift Gaardmand, huusfader Vandborg Sogn, Her i Amtet
Vilhelmine Nicoline Ankersdatter 41 Gift Hans kone Lomborg Sogn, Her i Amtet
Gravers Nielsen 7 Ugift [ikke oplyst] Houe
Maria Nielsen 14 Ugift [ikke oplyst] Tørring Sogn, Her i Amtet
Erasmine Nielsen 12 Ugift [ikke oplyst] Tørring Sogn, Her i Amtet
Graversine Nielsen 9 Ugift [ikke oplyst] Houe
Else Maria Graversdatter 32 Ugift Tjenestepige Vandborg, Her i Amtet

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, Høiland, , 20, FT-1860, D4222
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christian Graversen 42 Gift Gaardmand, huusfader Vandborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Vilhelmine Nicoline Ankersdatter 46 Gift Hans kone Lomborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Nielsen                19 Ugift Deres børn Tørring Sogn, Ringkjøbing Amt
Erasmine Nielsen 17 Ugift Deres børn Tørring Sogn, Ringkjøbing Amt
Gravesine Nielsen 14 Ugift Deres børn Her i Sognet
Gravers Nielsen                12 Ugift Deres børn Her i Sognet
Amalie Nicoline Nielsen 5 Ugift Deres børn Her i Sognet
Christiane Nielsen 3 Ugift Deres børn Her i Sognet
Else Marie Graversen 39 Ugift Huusfaderens søster Vandborg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, , Gaarden Store Høiland, [73], FT-1870, D2430
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christian Graversen 51 Gift Huusfader Jordbruger Wandborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Wilhelmmi[ne] Nicoline f. Kolund 54 Gift Huusmoder Jordemoder Lomborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Marie Graversen 47 Ugift Tyende Wandborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Graverssine Nielsen 22 Ugift Barn Hou Sogn, Ringkjøbing Amt
Gravers Nielsen                21 Ugift Barn Hou Sogn, Ringkjøbing Amt
Amalia Nicoline Nielsen 14 Ugift Barn Hou Sogn, Ringkjøbing Amt
Christiane Nielsen 12 Ugift Barn Hou Sogn, Ringkjøbing Amt
Anker Christian Wildhelm Nielsen under 1 Aar Ugift Barnebarn Hou Sogn, Ringkjøbing Amt

They had the following children.

  3403 F i Marie Nielsen was born on 29 Oct 1841 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 28 Nov 1841 in Tørring, Ringkøbing, Denmark.
+ 3404 F ii Erasmine Nielsen Høilund was born on 10 Mar 1843.
+ 3405 F iii Graversine Nielsen was born on 22 May 1846.
  3406 M iv Gravers Nielsen was born on 26 Jun 1848 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 26 Jun 1848 in Hove, Ringkøbing, Denmark.


ringkoebing, Skodborg, Rom, , Hvolgaard, [43] 4, FT-1880, c7596
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Gravers Nielsen Højland 31 Ugift Gaardejer Hou Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Kristian Graversen 63 Gift Aftægtsmand Vandborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Vilhelmine Nikoline Kaalund 65 Gift Aftægtskone Lomborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Marie Graversen 66 Ugift Ejerens Tante Vandborg Sogn, Ringkjøbing Amt
Anker Kristian Vilhelm Nielsen 10 Ugift Ejerens Søstersøn Hou Sogn, Ringkjøbing Amt
Karl Andersen 9 Ugift Ejerens Søstersøn Nørre Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt
  3407 M v Anker Borch Nielsen was born on 29 May 1850 in Hoiland, Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 16 Jun 1850 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 14 Feb 1851 in Hoiland, Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 23 Feb 1851 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3408 M vi Anker Borch Nielsen was born on 13 Jul 1852 in Hoiland, Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 21 Jul 1852 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 21 Jul 1853 in Hoiland, Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 27 Jul 1853 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
+ 3409 F vii Amalie Nicoline Nielsen was born on 8 May 1855.
  3410 F viii Christiane Nielsen was born on 7 Apr 1857 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 20 Apr 1857 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

2107. Carl Christian Severin Ferslev Kaalund (Erasmine Lillelund , Mads Thomsen Lillelund , Ingeborg Kirstine Pedersdatter Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 16 Oct 1816 in Lomborg, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 18 Oct 1816 in Lomborg, Ringkøbing, Denmark.

Ringkøbing, Hind, Rindum, Rindum, Damgaard, en Gaard, 41, FT-1834, B6028
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Else Jensdatter 40 Ugift Husholderske
Carl Christian Severin Kaalund 19 Ugift Tjenestekarl
Lyder Andersen 16 Ugift Tjenestekarl
Cathrine Charlotte Kaalund 51 Enke(mand) Spinde Kone
Jesper Jørgensen 65 Gift Inderste og Aftægtsmand
Malene Hansdatter 70 Gift Inderste og Aftægtskone

Hjørring, Horns, Aasted, Åsted By, Skolen, 63, FT-1880, B2447
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Christen Kaalund 64 Gift Husfader, lærer
...?? Kaalund født Pedersen 57 Gift Hans kone
...?? Jensine Kirsten Kaalund 24 Ugift Deres barn
Maren Magdal Kaalund 18 Ugift Deres barn

Hjørring, Horns, Aasted, Aasted Sogn, Aasted Skole, 84, FT-1890, C2785
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Christian Severin Ferslev Kaalund 73 Gift Husfader SkolelærerLomborg Sogn Ringkøbing Amt
Karen Kaalund                                66 Gift Husmoder Hvidbjerg Sogn Ringkøbing Amt
Jensine Christine Kaalund 34 Ugift Barn Medhjælper Jerslev Sogn Børglum Hered

Carl married Karen Pedersen. Karen was born in 1823 in Hvidbjerg, Ringkøbing, Denmark.

They had the following children.

  3411 M i Jens Christian Kaalund was born on 4 Mar 1853 in Jerslev, Hjørring, Denmark. He was christened on 24 Mar 1853 in Jerslev, Hjørring, Denmark. He died on 28 Mar 1854 in Jerslev, Hjørring, Denmark.
  3412 F ii Jensine Christine Kaalund was born on 22 Mar 1855 in Jerslev, Hjørring, Denmark. She was christened on 24 Apr 1855 in Jerslev, Hjørring, Denmark.
  3413 F iii Caroline Christine Kaalund was born on 31 Mar 1857 in Jerslev, Hjørring, Denmark. She was christened on 29 May 1857 in Jerslev, Hjørring, Denmark.
  3414 F iv Erasmine Kaalund was born on 29 Sep 1859 in Jerslev, Hjørring, Denmark. She was christened on 22 Oct 1859 in Jerslev, Hjørring, Denmark.
+ 3415 M v Ancher Borch Kaalund was born on 29 May 1862.
  3416 F vi Marie Magdalene Kaalund was born on 9 May 1864 in Elling, Hjørring, Denmark. She was christened on 26 Jun 1864 in Elling, Hjørring, Denmark.

2108. Marius Kaalund (Erasmine Lillelund , Mads Thomsen Lillelund , Ingeborg Kirstine Pedersdatter Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 25 Dec 1819 in Lomborg, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 25 Dec 1819 in Lomborg, Ringkøbing, Denmark.

Ringkøbing, Vandfuld, Hygum, Røgel, , 3, FT-1860, D4223
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Marius Kaalund 42 Gift Huusmd., lever af sin jordlod, huusfader Houe Sogn, Her i Amtet
Johanne Kirstine Jeppesdatter 41 Gift Hans hustru Staby Sogn, Her i Amtet
Erasmine Kaalund 9 Ugift Deres børn Her i Sognet
Marie Kaalund                7 Ugift Deres børn Her i Sognet
Anker Bork Kaalund 5 Ugift Deres børn Her i Sognet
Jeppe Sørensen Kaalund 2 Ugift Deres børn Her i Sognet

Marius married Johanne Kirstine Jeppesdatter on 21 Mar 1851 in Hygum, Ringkøbing, Denmark. Johanne was born in 1819 in Staby, Ringkøbing, Denmark.

They had the following children.

+ 3417 F i Erasmine Kaalund was born on 7 Jun 1851.
+ 3418 F ii Marie Kaalund was born on 12 Jan 1853.
+ 3419 M iii Anker Borch Kaalund was born on 9 Jun 1855.
+ 3420 M iv Jeppe Sørensen Kaalund was born on 11 Oct 1858.

2109. Joachime Thomasine Sophie Kaalund (Erasmine Lillelund , Mads Thomsen Lillelund , Ingeborg Kirstine Pedersdatter Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 6 Sep 1822 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 6 Sep 1822 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She died on 29 Jan 1874 in Hou, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 6 Feb 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

died age 51.

Joachime married Lars Knudsen on 5 Sep 1851 in Hove, Ringkøbing, Denmark. Lars was born in 1821 in Vandborg, Ringkøbing, Denmark.

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, Hou Stoer, Et huus, 39, FT-1855, D4143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Knudsen 34 Gift Huusmand, murer Vandborg Sogn, Her i Amtet
Joachinn Thomasine Sophie Kaalund 33 Gift Hans kone Houe
Anker Borch Kaalund Larsen 7 Ugift Deres børn Houe
Laurine Else Kathrine Larsen 4 Ugift Deres børn Houe
Knud Larsen 1 Ugift Deres børn Houe

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, Stoer, , 42, FT-1860, D4222
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Knudsen                              41 Gift Murer, huusmand, huusfader Vandborg Sogn, Ringkjøbingamt
Joacime Thomasine Sophie Kaalund 38 Gift Hans kone Her i Sognet
Lausine Else Kathirne Larsen 9 Ugift Deres børn Her i Sognet
Knud Larsen                                6 Ugift Deres børn Her i Sognet
Carl Christian Severin Larsen 2 Ugift Deres børn Her i Sognet

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, Hove, St.Højlandhus, 92, FT-1890, C7459
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Knudsen Højlandshuus 71 Enkemand Husfader Murer Vandborg Sogn, Ringkøbing Amt
Ane Kathrine Jensen 63 Enke Husholder Hove Sogn, Ringkøbing Amt

They had the following children.

  3421 M i Anker Borch Kaalund Larsen was born on 9 Jan 1849 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 21 Jan 1849 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

born before parents were married.  Lars Knudsen was the father.

Hjørring, Børglum, Vester Brønderslev, Vester Brønderslev, et hus, 2, FT-1880, C6464
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anker Borch Kaalund Larsen 31 Gift Porteur Hove Sogn, Ringkøbing Amt
Ann Marie Rebekka Larsen, født Abbildgaard 28 Gift Hans Hustru Aalborg
        Anker married Ann Marie Rebekka Abildgaard. Ann was born in 1852 in Aalborg, Aalborg, Denmark.
  3422 F ii Laurine Else Kathrine Larsen was born on 10 Jan 1852 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 8 Feb 1852 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3423 M iii Knud Larsen was born on 26 Jul 1854 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 31 Aug 1854 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3424 M iv Christian Carl Severin Larsen was born on 22 Feb 1858 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 1 Apr 1858 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3425 M v Johannes Larsen was born on 30 Jul 1861 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 20 Aug 1861 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

2110. Niels Plougaard Kaalund (Erasmine Lillelund , Mads Thomsen Lillelund , Ingeborg Kirstine Pedersdatter Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 27 Jun 1827 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 27 Jun 1827 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 14 Apr 1914 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 22 Apr 1914 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

Ringkøbing, Vandfuld, Hove, Klinkby, Et huus, 26, FT-1855, D4143
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Erasmine Kaalund 66 Enke Gjordemoder Torsted Sogn, Her i Amtet
Niels Plougaard Kaalund 28 Enkemand Tømmermand, hendes søn Houe
Maria Kirstine Kaalund 5 Ugift Hans datter Engberg S., Her i Amtet
Johanne Maria Pedersdatter 28 Ugift Tjenestepige Faberg Sogn, Her i Amtet


Ringkøbing, Vandfuld, Hove, , Klinkby, et Huus, [13], FT-1870, D2430
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Plougaard Kaalund 42 Gift Huusfader Jordbruger Houe, Ringkjøbing Amt
Ane Ottesen 36 Gift Huusmoder dennes Hustru Lem, Ringkjøbing Amt
Marie Kirstine Kaalund 18 Ugift Datter Tørring, Ringkjøbing Amt
Karen Futtrup Nielsen 14 Ugift Barn Lem, Ringkjøbing Amt (dtr Ivar Nielsen og Mette Jensdatter)
Søren Nielsen Buk Kaalund 9 Ugift Barn Houe, Ringkjøbing Amt
Anker Bork Kaalund 7 Ugift Barn Houe, Ringkjøbing Amt

Niels married Ane Margrethe Nielsdatter on 25 Oct 1850 in Hove, Ringkøbing, Denmark. Ane was born in 1822 in Nørlem, Ringkøbing, Denmark. She died before 1855.

They had the following children.

  3426 F i Maria Kirstine Kaalund was born on 5 Apr 1851 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 17 Apr 1851 in Tørring, Ringkøbing, Denmark.
        Maria married Mads Christensen on 16 Oct 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark. Mads was born on 26 Jun 1848 in Nørre Nissum, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 9 Jul 1848 in Nørre Nissum, Ringkøbing, Denmark.

Niels also married Ane Ottesen, daughter of Otte Laursen and Maren Sørensdatter, on 20 Apr 1860 in Hove, Ringkøbing, Denmark. Ane was born on 2 Oct 1833 in Nørlem, Ringkøbing, Denmark. She died on 9 May 1914 in Klinkby, Hove, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 14 May 1914 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

She was 80 years old at death.

They had the following children.

  3427 M ii Anker Borch Kaalund was born on 13 Oct 1860 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 4 Nov 1860 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 6 Dec 1860 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 16 Dec 1860 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
+ 3428 M iii Søren Nielsen Buch Kaalund was born on 13 Oct 1860.
  3429 M iv Anker Borch Kaalund was born on 20 Sep 1862 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 12 Oct 1862 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 23 Feb 1870 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 6 Mar 1870 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

died age 7 1/2 years old.
+ 3430 M v Carl Otto Marinus Kaalund was born on 4 Sep 1864.
  3431 M vi Jens Iversen Kaalund was born on 16 Oct 1866 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 25 Nov 1866 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 21 Mar 1867 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 31 Mar 1867 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3432 F vii Kaalund was born on 14 Feb 1868 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She died on 14 Feb 1868 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3433 M viii Jens Iversen Kaalund was born on 24 Apr 1869 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 25 Apr 1869 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 23 Nov 1869 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 28 Nov 1869 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

He was 7 months old.
  3434 M ix Anker Borch Kaalund was born on 17 Aug 1870 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 23 Jun 1870 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He died on 10 Jun 1871 in Hove, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 18 Jun 1871 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3435 F x Kaalund was born on 12 May 1872 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She died on 12 May 1872 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3436 F xi Inger Marie Kaalund was born on 9 Mar 1873 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 9 Mar 1873 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She died on 21 Mar 1873 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 26 Mar 1873 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3437 F xii Inger Marie Kaalund was born on 16 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 16 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She died on 16 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 30 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark.
  3438 F xiii Erasmine Kaalund was born on 16 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 16 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She died on 16 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 30 Aug 1874 in Hove, Ringkøbing, Denmark.

2124. Henry Metellus Wibroe (Adriane Wedege , Ulrik Christian Schnell Wedege , Peiter Herman Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 10 Oct 1837 in Aalborg, Aalborg, Denmark. He died on 21 Feb 1912 in Hellerup, , Denmark.

Henry married Ane Bolette Albertine Kier, daughter of Niels Burkerod Dukke Kier and Ane Sophie Charlotte Galten, on 16 Dec 1862 in Budolfi, Aalborg, Denmark. Ane was born on 25 Jan 1839 in Aalborg, Aalborg, Denmark. She died on 11 Apr 1883 in Aalborg, Aalborg, Denmark.

They had the following children.

  3439 M i Andreas Peter Wibroe was born on 22 Nov 1863 in Aalborg, Aalborg, Denmark. He was christened on 2 Jan 1864 in Budolfi, Aalborg, Denmark. He died on 6 Sep 1876 in Aalborg, Aalborg, Denmark. He was buried on 9 Sep 1876 in Budolfi, Aalborg, Denmark.
  3440 F ii Sophie Wibroe was born on 3 Feb 1865 in Aalborg, Aalborg, Denmark. She died on 12 Feb 1865 in Aalborg, Aalborg, Denmark. She was buried on 15 Feb 1865 in Budolfi, Aalborg, Denmark.
+ 3441 M iii Carl Sophus Wibroe was born on 31 Dec 1866. He died on 21 Oct 1927.
  3442 F iv Adriane Wibroe was born on 15 Jan 1869 in Aalborg, Aalborg, Denmark. She was christened on 28 Feb 1869 in Budolfi, Aalborg, Denmark. She died on 30 Aug 1876 in Aalborg, Aalborg, Denmark.
+ 3443 F v Thora Alvilda Wibroe was born on 3 Jul 1871. She died in 1937.
  3444 M vi Henry Johannes Wibroe was born on 14 Jun 1874 in Aalborg, Aalborg, Denmark. He was christened on 24 Jul 1874 in Budolfi, Aalborg, Denmark. He died on 27 Aug 1947 in København, København, Denmark.
        Henry married Herborg Utne on 1 Dec 1900 in Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. Herborg was born in 1868. She died on 19 Jun 1949 in København, København, Denmark.
  3445 M vii Andreas Peter Wibroe was born on 23 Jun 1877 in Aalborg, Aalborg, Denmark. He was christened on 26 Jul 1877 in Budolfi, Aalborg, Denmark. He died on 10 Mar 1954 in Odense, Odense, Denmark.
        Andreas married Elisabeth Aistrup, daughter of Christian Aistrup and Marie Bach.

2132. Agnes Sophie Groth Wedege (Sophus Julius Wedege , Søren Wedege , Peiter Herman Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 14 Jan 1854 in København, København, Denmark. She died on 7 Oct 1932 in København, København, Denmark.

Agnes married Laurits Borberg on 29 Jan 1881 in København, København, Denmark. Laurits was born on 25 Oct 1837 in Ydby, Thisted, Denmark. He died on 25 Sep 1909 in København, København, Denmark.

They had the following children.

+ 3446 M i Laurits Plough Borberg was born on 20 Dec 1885.
  3447 F ii Ester Borberg was born on 17 Aug 1888 in Klitgaard, Byrum, , Denmark.
        Ester married Carl Einar Emil Grandjean on 29 Jun 1912 in Holmens, København, København, Denmark. Carl was born on 12 May 1883 in Klitgaard, Byrum, , Denmark. He died on 6 Oct 1939 in Sankt Elisabeths, København, København, Denmark.

2139. Christian Wibroe Sødring (Anne Elisabeth Wilbroe , Mette Margrethe Wedege , Peiter Herman Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 25 Jan 1840 in Aalborg, Aalborg, Denmark. He died on 19 Sep 1872 in Aalborg, Aalborg, Denmark.

aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Algade 373, nr.63, Forhus, Stuen, 1, FT-1880, C4436
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Julie Wilhelm Sødring, født Hansen 30 Enke Husmoder, Modehandler Aalborg
Niels Frederik Sødring 8 Ugift hendes Søn Aalborg
Hansine Svendtine Hansen 40 Ugift Medhjælper ved Modehandelen Aalborg
Alvilda Nicoline Meier 30 Ugift Medhjælper Aalborg
Ludvig Rantzau 21 Ugift Maskinistelev Wivel Sogn, Randers Amt

Christian married Julie Vilhelmine Hansen on 16 Aug 1867. Julie was born on 20 Dec 1845 in Aalborg, Aalborg, Denmark.

They had the following children.

  3448 M i Niels Frederik Sødring was born on 8 Nov 1871 in Aalborg, Aalborg, Denmark.

2143. Frederik Sophus Marinus Christian Bang (Christian Frederich Bang , Apelone Aagaard , Johanne Kirstine Spliid , Poul Jensen Spliid , Karen Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 5 May 1845 in Linderumgaard, Ugilt, Hjørring, Denmark. He was christened on 24 May 1845 in Ugilt, Hjørring, Denmark.

This is the child of Maren Jensdatter--barnefader udlagt as Christian Jorgensen.
Apparently adopted by Frederik Bang.

Aalborg, Kær, Ajstrup, Ajstrup Hede, , 114 [1], FT-1890, C4172
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frederik S M Bang 44 Gift Husfader Proprietai, cand. phil, Formand i Sogneraadet Ugilt Sogn, Hjørring Amt
Jenny C. H. Bang                37 Gift Husmoder Randers
Harriet Sofie Bang 14 Ugift Barn Gammel Vraa, Ajstrup
Carla Vilhelmine Bang 12 Ugift Barn Gammel Vraa, Ajstrup
Christian Frederik Bang 9 Ugift Barn Gammel Vraa, Ajstrup
Harald Bang                8 Ugift Barn Gammel Vraa, Ajstrup
Jenny Frida Bang 7 Ugift Barn Gammel Vraa, Ajstrup
Ellen Dorothea Bang 6 Ugift Barn Gammel Vraa, Ajstrup
Chresten Madsen 36 Ugift Forvalter Avlsforvalter Tolstrup Sogn, Hjørring Amt
Johanne Marg. Schou 24 Ugift Lærerinde Lærerinde Ormslev, Aarhus
Jensine Marie Jensen 30 Ugift Husjomfru Husjomfru Mønsted, Viborg
Else Kath. Sørensen 28 Ugift Sypige Sypige Gistrup, Nøvling, Aalborg
Christine Larsen                17 Ugift Lærling Husholdningselev Haverslev, Thisted
Anne Birgitte Jensen 24 Ugift Stuepige Stuepige Dronninglund Sogn, Hjøring Amt
Petrea Pedersen                25 Ugift Tyende Kokkepige Taars Sogn
Birgitte Pedersen                28 Ugift Tyende Bryggerspige Gjøl, Hjørring
Jens Nielsen Henriksen 27 Ugift Tyende Tjenestekarl Lund ??, Sjælland
Niels Michael Sørensen 22 Ugift Tyende Tjenestekarl Døstrup Sogn, Aalborg Amt
Elsenius David Sørensen 18 Ugift Tyende Tjenestekarl Taars Sogn, Hjørring Amt
Niels Chr. Christensen 19 Ugift Tyende Tjenestekarl Aistrup Sogn
Anders Pet. Gregersen [ Grejersen] 17 Ugift Tyende Tjenestekarl Nr. Sundby
Jesper Chr. Pedersen 48 Fraskilt Tyende Tjenestekarl Hallund Sogn, Hjørring Amt
Niels Stef. Chr. Christensen 15 Ugift Tyende Tjenestedreng Saltum Sogn, Hjørring Amt

Frederik married Jenny Caroline Henriette Hoff. Jenny was born in 1853 in Randers, Randers, Denmark.

They had the following children.

  3449 F i Harriet Sofie Bang was born on 22 Jan 1876 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. She was christened on 14 May 1876 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.
  3450 F ii Elisabeth Marie Bang was born on 17 Dec 1876 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. She was christened on 17 Dec 1876 in Ajstrup, Aalborg, Denmark. She died on 12 Dec 1877 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. She was buried on 17 Dec 1877 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.
  3451 F iii Carla Vilhelmine Bang was born on 6 Dec 1877 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. She was christened on 3 Mar 1878 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.
  3452 M iv Christian Frederik Bang was born on 30 Jul 1880 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. He was christened on 12 Sep 1880 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.
  3453 M v August Bang was born on 13 Aug 1881 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. He was christened on 17 Sep 1881 in Ajstrup, Aalborg, Denmark. He died on 13 Aug 1882 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. He was buried on 15 Aug 1882 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.
  3454 M vi Harald Bang was born on 13 Aug 1881 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. He was christened on 17 Sep 1881 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.
  3455 F vii Jenny Frida Bang was born on 8 Nov 1882 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. She was christened on 18 Apr 1883 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.
  3456 F viii Ellen Dorothea Bang was born on 8 Oct 1883 in Gammal Vraa, Ajstrup, Aalborg, Denmark. She was christened on 5 May 1884 in Ajstrup, Aalborg, Denmark.

2150. Hans Susannes Holm (Christiane Frederikke Qvistgaard , Maren Aagaard , Johanne Kirstine Spliid , Poul Jensen Spliid , Karen Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 17 Oct 1838 in Skive, Viborg, Denmark. He was christened on 15 Jun 1839 in Skive, Viborg, Denmark. He died on 3 Mar 1903 in Aalborg, Aalborg, Denmark.

Hans married Henriette Larsen on 16 Jul 1865 in Sankt Pauls, København, Denmark. Henriette was born on 17 Mar 1842 in Horbylund, , Denmark.

They had the following children.

  3457 F i Elfrida Holm was born on 2 Nov 1865 in Aalborg, Aalborg, Denmark. She died on 23 Sep 1871.
  3458 F ii Astrid Holm was born on 8 Nov 1866 in Aalborg, Aalborg, Denmark. She died on 18 Jan 1867 in Aalborg, Aalborg, Denmark.
+ 3459 M iii Hans Holm was born on 21 Jan 1868.
  3460 M iv Robert Holm was born on 20 Jan 1870 in Aalborg, Aalborg, Denmark. He died on 18 Dec 1893.
  3461 M v Aage Holm was born on 21 Oct 1871 in Aalborg, Aalborg, Denmark.
  3462 M vi Iver Holm was born on 30 Mar 1873 in Aalborg, Aalborg, Denmark.
+ 3463 F vii Ellen Holm was born on 23 Nov 1874.
  3464 F viii Rigmor Holm was born on 6 Apr 1876 in Aalborg, Aalborg, Denmark. She died on 20 Jul 1877.
  3465 M ix Knud Christian Holm was born on 26 Jul 1878 in , Aalborg, Denmark.
  3466 F x Dagmar Holm was born on 21 May 1880 in , Aalborg, Denmark.
  3467 F xi Elfrida Astrid Rigmor Holm was born on 12 Aug 1881 in , Aalborg, Denmark. She died on 22 Apr 1882 in , Aalborg, Denmark.
+ 3468 F xii Antonie Gezette Holm was born on 6 Dec 1883.
  3469 F xiii Gerda Cathrine Holm was born on 1 May 1884 in , Aalborg, Denmark.
  3470 F xiv Inger Christiane Jacobine Holm was born on 31 Jul 1886 in , Aalborg, Denmark.

2151. Reinholdine Holm (Christiane Frederikke Qvistgaard , Maren Aagaard , Johanne Kirstine Spliid , Poul Jensen Spliid , Karen Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 1 Jun 1840 in Skive, Viborg, Denmark. She was christened on 25 Jul 1840 in Skive, Viborg, Denmark. She died on 5 Feb 1891.

Reinholdine married Anton Erik Schmidt Mortensen on 24 Jun 1856 in Aarhus, Aarhus, Denmark. Anton was born on 14 Feb 1835 in Haderslev, Haderslev, Denmark. He died on 5 Feb 1891 in Kalundborg, , Denmark.

They had the following children.

  3471 M i Mortensen was born on 20 Oct 1866 in Skive, Viborg, Denmark. He died on 20 Oct 1866 in Skive, Viborg, Denmark.
+ 3472 M ii Einar Christian Mortensen was born on 22 Oct 1867.
+ 3473 M iii Olaf Mortensen was born on 12 Mar 1869. He died on 12 Apr 1898.
+ 3474 M iv Kund Aage Mortensen was born on 6 Jul 1876. He died in 1927.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index